Zegar

Partnerzy

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) (dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach (dalej MUP) danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Urząd Pracy w Kielcach  reprezentowany przez Dyrektora MUP z siedzibą Kielcach  pod adresem ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, dane kontaktowe: numer telefonu 41 340 60 55, adres email: kancelaria@mup.kielce.pl.
 2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach na adres e-mail: iod@mup.kielce.pllub adres siedziby wskazany w ust.1.
 3. MUP przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  i lit. b RODO, art. 33 ust. 2, art. 35 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018  r., poz. 1265.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299), innych aktów normatywnych w celu realizacji zadań wynikających z ww. ustawy oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). 
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko instytucjeuprawnione do odbioru tych danych w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania. W przypadku akt osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy ze świadczeniami oraz list płac - 50 lat, akt osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy ze świadczeniami - 10 lat lub zgodnie
  z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., poz. 140).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą profilowane w celu wynikającym z Ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy. Profilowanie oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu szczególnych kategorii danych osobowych do oceny sytuacji życiowej osoby bezrobotnej oraz jej szans na rynku pracy, jednakże pracownik MUP nie może ustalać profilu pomocy dla bezrobotnego w sposób polegający wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji
  o bezrobotnym, w tym jego danych osobowych.
 8. W związku z przetwarzaniem przez MUP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

· prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych z zastrzeżeniem, iż prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolność innych.

· prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

· prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

· prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

· prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

· prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez MUP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Padanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz § 5 ust. 6 i ust. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299).

W przypadku niepodania danych osobowych nie można dokonać procesu rejestracji.

   

   


Autor:  Katarzyna Wasilewska Osoba publikująca: Paweł Kowalczyk
Data utworzenia:  25 maj 2018 11:43 Data publikacji:  25 maj 2018 11:30
Data ostatniej modyfikacji:  25 wrzesień 2018 12:05 Wersja:  1.5