Zegar

Partnerzy

Nawigacja

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:
1.udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
2.pozyskiwaniu ofert pracy;
3.upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy;
4.udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
5.informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
6.inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
7.współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
8.informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.


Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców realizowane przez miejskie, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy prowadzone jest nieodpłatnie zgodnie  z  zasadami:
1.dostępności  usług  pośrednictwa  pracy  dla poszukujących  pracy  oraz  dla  pracodawców,
2.dobrowolności – oznaczającej  wolne  od przymusu  korzystanie  z usług  pośrednictwa pracy,
3.równości -  oznaczającej  obowiązek  udzielania  wszystkim bezrobotnym  i poszukującym  pracy  pomocy w znalezieniu zatrudnienia  lub innej  pracy  zarobkowej  bez względu  na  płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,
4.jawności – oznaczającej, że  każde  wolne  miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym  pracy.

 

FORMY POŚREDNICTWA PRACY

Pośrednictwo zawierające dane umożliwiające identyfikację pracodawcy - polega na udostępnieniu informacji o ofertach pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednictwa pracy w MUP – KIELCE , nie muszą to być osoby bezrobotne. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania karty referencyjnej (potocznie rozumiane skierowanie) i mniejszym zaangażowaniu pośrednika pracy.

Pośrednictwo niezawierające danych umożliwiających identyfikacje pracodawcy - informacje o ofertach pracy podane do publicznej wiadomości nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając kartę referencyjną. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełda pracy - stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. MUP – KIELCE dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę pracy i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Z reguły z dużej grupy wybiera najpierw mniej liczną, żeby po kolejnej turze rozmów ostatecznie zdecydować kogo zatrudni.

Targi pracy - spotkania, podczas których informacje o wszelkich proponowanych miejscach pracy dla osób bezrobotnych są dostępne w jednym miejscu. MUP organizuje miejsce targów zapraszając pracodawców do udziału, rozpowszechnia informacje o targach, organizując stanowiska dla pracodawców zapewniając również obsługę.

 


Autor:  Barbara Adamczyk Osoba publikująca: Paweł Kowalczyk
Data utworzenia:  6 kwiecień 2009 16:44 Data publikacji:  15 październik 2012 12:53
Data ostatniej modyfikacji:  17 luty 2017 11:29 Wersja:  1.5